Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. 

De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken, ligt het voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de bhv-organisatie. Als leden van de bhv-organisatie de preventietaken uitvoeren, heeft dat als voordeel voor de werkgever dat gebruik gemaakt kan worden van een (bestaande) organisatie.

De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus.

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de cursus.

Voor deze cursus adviseert NIBHV minimaal twee dagdelen, inclusief het examen.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist kennis van de wijze waarop hij de preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving.

In de theorietoets wordt bekeken of de cursist kennis heeft van:

  • de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken;
  • de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor

de preventiemedewerker;

  • eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
  • de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
  • de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
  • een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.