NEN 8112:2017 biedt een organisatie, bedrijf of instelling een structuur om zich goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire proces(sen). De norm gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende (nood)plannen. De norm bevat handvatten voor het BNO-beleid, de prestaties van de BNO en de documentatie in het BNO-plan. De uitwerking van de norm volgt de stappen in het totale proces van de bedrijfscontinuïteit en laat de positie zien van de BNO ten opzichte van de andere aspecten daarin. Omdat dit een procesnorm is, wordt er wel gerefereerd aan normen en eisen, maar is het proces belangrijker.

Deze norm is de samenvoeging van en vervangt NEN 4000:2008 en NEN 8112:2010. In deze norm is naast aandacht voor BNO in bedrijfsgebouwen, aandacht voor BNO in ‘niet-gebouwen’ zoals openbaarvervoersystemen en evenemententerreinen. Naast het wettelijk kader volgend uit de Arbowet zijn in deze norm vier principes leidend:

1) gelijkwaardigheid (in lijn met Bouwbesluit 2012);

2) continuïteit van bedrijfsvoering;

3) zelfredzaamheid;

4) van norm/regel- naar risicodenken.

Wettelijk kader

In het kader van BNO moet onder andere rekening worden gehouden met de volgende wetgeving: — Arbeidsomstandighedenwet en Arbobesluit. — Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). — Burgerlijk Wetboek. — Evenementenvergunning. — Kernenergiewet. — Milieuhandhaving. — Warenwet. — Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. — Wetgeving omtrent informatiebeveiliging. — Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). — Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). — Wet op de ondernemingsraden. — Wet op de veiligheidsregio’s (Wvr). — Woningwet en Bouwbesluit 2012.

Daarnaast kan rekening worden gehouden met aanwezige arbocatalogi voor branches of organisaties. De norm is opgesteld door de normcommissie 302 013 “Bedrijfsnoodorganisatie”.

Hoe helpen wij

IvoNed helpt U bij het opzetten en uitvoeren van alle NEN8112:2017 activiteiten. Wij volgend hiervoor onderstaande stappen.

Hierbij een voorbeeld van ons Stappenplan NEN8112:2017